Regulamin Sklepu


Informacje o zasadach zakupu i udzielania licencji na oprogramowanie ActCADRegulamin Sklepu ActCAD Polska

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO REGULAMINU SPRZEDAŻY


§ 1. Postanowienia ogólne

‌1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") reguluje warunki zawierania Umów Sprzedaży oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego ACTCAD POLSKA (Sprzedawcy) i Klienta (Konsumenta) oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Towar – produkty dostępne w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Sklep Internetowy ACTCAD POLSKA (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresami https://actcad.pl, https://tanicad.pl, https://truecad.pl, https://bba-one.pl oraz https://truecad.eu za pośrednictwem, których Klient może złożyć Zamówienie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3. O Sklepie Internetowym ACTCAD POLSKA:

1. Sklep Internetowy ACTCAD POLSKA, działający pod adresami https://actcad.pl, https//tanicad.pl, https://truecad.pl i https://bba-one.pl oraz https://truecad.eu prowadzony jest przez firmę Biuro Badań i Analiz "ONE" Mariusz Ostrowski (zwanej dalej BBA"ONE") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Rysia 4a, Adamowizna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, o numerze REGON: 360519105, o numerze NIP: PL8251213536.

2. Firma posiada numer VAT UE.

§ 4. Informacje podstawowe

1. Wszelkie informacje zawarte na stronach w Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mają charakter licencji elektronicznej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) lub w innej walucie jeżeli dopuszcza strona sprzedaży i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

5. Firma posiada możliwość wystawiania faktur UE dla Klientów posiadających numer VAT UE z siedzibą poza granicami RP.

§ 5. Składanie zamówień

1. Zamówienia wysyłane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności i dostawy.

3. Klient ma do wyboru trzy sposoby złożenia zamówienia:

a) Złożenie zamówienia poprzez ww strony internetowe na odpowiednim formularzu zamówień bez rejestracji konta (po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „Zamawiam”, następnie kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „dalej” i wybrać preferowany sposób dostawy i płatności. W dalszej kolejności należy uzupełnić swoje dane kontaktowe, dane do rachunku lub faktury oraz dane do wysyłki. Aby złożyć zamówienie należy kliknąć w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym jednoznacznym sformułowaniem. Po złożeniu zamówienia każdorazowo na adres e-mail Klienta wysyłana jest automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymania zamówienia.)

b) Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (należy wysłać wiadomość e-mail na jeden z adresów: [email protected] lub [email protected] zawierającą istotne postanowienia umowy: przedmiot umowy, cena, ilość oraz podać w treści wiadomości dane do faktury VAT lub rachunku, adres dostawy, numeru telefonu. W korespondencji mailowej klient zobowiązany jest do określenia sposobu płatności i dostawy. Zamówienie złożone w formie elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzone telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę, nie później niż następnego dnia roboczego).

c) Złożenie zamówienia poprzez kontakt telefoniczny (należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem: 48 720 31 00 31 w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach. 9.00-17.00. W trakcie składania zamówienia telefonicznego klient jest zobowiązany do podania istotnych postanowień umowy: przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, a także preferowanego sposobu dostawy i płatności, danych do faktury VAT lub rachunku oraz adresu elektronicznego dostawy i numeru kontaktowego telefonu zamawiającego. Każde zamówienie telefoniczne dodatkowo potwierdzane jest wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”).

4. Cena podana przy towarze w Sklepie Internetowym stanowi informację wiążącą dla Klienta od chwili złożenia zamówienia.

5. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe.

6. Klient może anulować lub zmodyfikować złożone zamówienie.

Aby dokonać jednej z wymienionych czynności należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

§ 6. Płatność

1. Konsument zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar wraz z kosztami jego wysyłki.

2. Konsument ma do wyboru następujące formy płatności:

a) gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Rysia 4A, Adamowizna

b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego na podstawie wystawionej faktury pro-forma (faktura pro-forma zostanie wysłana do Konsumenta osobnym mailem po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym).

c) w systemach płatności internetowych Paypal.com, Przelewy24.pl na podstawie danych zamówienia.

§ 7. Dostawa

1. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju towaru oraz wybranej formy płatności i sposobu dostawy/odbioru towaru przez Konsumenta. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych.

2. Koszty dostawy określane są w trakcie składania zamówienia. Konsument zobowiązany jest dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych towarów.

3. W większości przypadków towary zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są drogą elektroniczną na wskazany adres mail, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

4. Czas dostarczenia przesyłki elektronicznej wynosi odpowiednio:

a) 24-48 godziny w dni robocze na terenie Polski

b) 24-48 godziny w dni robocze poza granicami Polski

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Czternastodniowy termin, w którym Klient może odstąpić od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia wydania towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularzy dostępnych w internecie i wysłać na adres przedsiębiorcy: BBA "ONE" Mariusz Ostrowski 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Rysia 4A, Adamowizna lub e-mailem na adres: [email protected]

4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi drogą mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (rzeczy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zwrotowi nie podlegają produkty mające charakter niematerialny bądź chronione prawami autorskimi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), takie jak oprogramowanie w postaci licencji elektronicznych (ESD), lub oprogramowanie dystrybuowane na nośnikach fizycznych po usunięciu ich oryginalnego opakowania (usunięta folia, zniszczone opakowanie).

§ 9. Reklamacje.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru (rzeczy) bez wad.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. W sytuacji niezgodności towaru z umową lub gdy zakupiony towar posiada wadę, reklamacje towaru należy składać w formie pisemnej listownie na adres Sprzedawcy: BBA "ONE" Mariusz Ostrowski, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Rysia 4A, Adamowizna lub e-mailem na adres: [email protected] lub [email protected]

4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni i wysłania odpowiedzi na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie Internetowym ACTCAD POLSKA jest Biuro Badań i Analiz "ONE" Mariusz Ostrowski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Rysia 4A, Adamowizna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, o numerze REGON: 360519105, o numerze NIP: PL8251213536.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę BBA "ONE" w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3. Dane osobowe Klienta są przechowywane w chronionej bazie i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

§ 11. Wsparcie techniczne

1. Producent oprogramowania ActCAD LLC USA udostępnia w pełni funkcjonalne 15 lub 30-dniowe wersje trial produktów w celach testowych, jednocześnie zachęcając do testowania produktu przez zakupem przez Klientów w ramach dobrych praktyk biznesowych.

2. Wersje testowe mogą być wykorzystane do zastosowań prywatnych bądź komercyjnych wedle uznania zgodnie z zasadami udzielonej licencji produktu.

3. Zasady korzystania z produktu określa licencja produktu.

4. Producent oprogramowania ActCAD LLC USA zapewnia bezpośrednie wsparcie techniczne drogą elektroniczną (mail, skype, VPN) w języku angielskim, w okresie 1 roku od daty zakupu licencji, lub w okresie testowym (15 lub 30 dniowym) zgodnie z zasadami udzielonej licencji (patrz: postanowienia licencyjne).

5. W okresie 1 roku od daty zakupu klient otrzymuje także prawo do darmowych aktualizacji produktu, otrzymywania poprawek produktu i rozszerzeń jego funkcjonalności.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Sklepu Internetowego ACTCAD POLSKA obowiązujący od 01.01.2017 r.